خدمات شرکت مدیریت توسعه ایده خلاق ایرانیان

خدمات

طراحی، پیاده سازی، راهبری و توسعه کسب و کار خرده فروشی

goal

مشاوره در زمینه طراحی مفهومی کسب و کار

انتخاب نام، هویت پردازی و تدوین دستور کار برای بخش گرافیک

طراحی و شناسایی سازمان کارآمد همراه با دپارتمان ها، شرح شغل ها، شرح شایستگی و جریانات کاری

مشاوره منابع انسانی در زمینه مصاحبه، استخدام، آموزش، توسعه و تدوین مدل و الگوهای انگیزشی

challenges

شناسایی، برقراری ارتباط و تسهیل انعقاد همکاری با پیمانکاران سازمان

موقعیت یابی، مذاکره و تسهیل انعقاد قراردادهای اجاره با موجرین

شناسایی طیف کالایی و کالکشن، مهندسی قیمت و قیمت گذاری کالاها

طراحی و تدوین کمپین های فروش

مشاوره، انجام مطالعات کاربردی و ایجاد همکاری های مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و بنگاه های بین المللی

team

شناسایی سوژه های اقتصادی

شناسایی بنگاههای بین المللی بالقوه برای همکاری در بازار ایران

طراحی و تدوین اهداف و نیازمندیهای طرفین

طراحی، تدوین و انجام مطالعه در حوزه تخصصی مورد نیاز مخاطب

trust

برقراری ارتباط، مذاکره و تدوین پیشنویس همکاری

تسهیلگری در مسیر انعقاد قرارداد

مشاوره در زمینه راهبری قرارداد منعقد شده

مشاوره در زمینه توسعه کسب و کار

مشاوره، مطالعه و پیاده سازی مهندسی مفهومی مراکز تجاری و طراحی آرایش صنفی

analysis

مطالعه بازار پروژه و شناسایی مزیت های نسبی و رقابتی با توجه به روندهای جهانی

شناسایی مدل مفهومی کسب و کار با جزئیات کامل قمیت گذاری

شناسایی اصناف منتخب و برقراری ارتباط با آنها

تدوین آرایش صنفی

contract

مشاوره در زمینه تدوین قراردادهای واگذاری و آئین نامه های بهره برداری

واگذاری واحدها به مخاطبان

مشاوره در زمینه بهره برداری

مشاوره در زمینه توسعه کسب وکار

مشاوره، مطالعه، عارضه یابی و شناسایی راهکارهای برون رفت بنگاه های اقتصادی به منظور توسعه کسب و کار

process

دیده بانی و بررسی بنگاه از ابعاد حرفه ای ( سازمان، دپارتمانها، منابع انسانی، جریان کار، تکنولوژی، ارتباطات، دانش فنی و تطابق با نمونه های موفق بین المللی )

تدوین گزارش وضعیت سازمان و الگوی چشم انداز با رویکرد بهره گیری از تجارب موفق بین المللی

برنامه ریزی و مشاوره در زمینه پیاده سازی چشم انداز مطلوب

شناسایی و برقراری ارتباط با پیمانکاران لازم جهت تحقق چشمانداز در نظر گرفته شده

نظارت بر فرآیند پیاده سازی چشم انداز مطلوب

تدوین گزارشات بازخورد و ارزیابی دستاوردها

مشاوره در زمینه توسعه کسب و کار

انجام مطالعات راهبردی و کاربردی برای بنگاه های فعال در بازار ایران

solution

دریافت سوژهای اقتصادی مورد نظر از جانب کارفرما یا پیشنهاد سوژه از جانب ایده

شناسایی متدولوژی مورد نظر جهت انجام مطالعه

انجام مطالعات کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با خبرگان

تدوین گزارش مورد نظر و ارائه آن در چارچوب مورد نظر کارفرما

دریافت نکات کارفرما و نهایی نمودن گزارش

مهندسی قیمت و قیمت گذاری در بنگاه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

budget

شناسایی اهداف سازمانی از قیمت و قیمت گذاری

تجزیه و تحلیلی دقیق بازار و رقبا

شناسایی گروه مخاطبان و خصوصیات ایشان

شناسایی قیمت و گروه قیمتی

price

شناسایی استراتژی قیمت گذاری و نحوه ورود به بازار

معرفی قیمت و استراتژی آن برای مدیران میانی سازمان

پیاده سازی قیمت، دیده بانی و تدوین گزارشات بازخوردی

مشاوره در زمینه توسعه قیمت و دستیابی به اهداف ثانویه

ارایه دوره های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با محوریت آماده شدن برای ورود به محیط کسب و کار با موضوعات زیر:

خودآگاهی
یکدلی
تفکر انتقادی
تفکر خالقانه
تصمیم گیری
حل مساله
ارتباط موثر
رابطه بین فردی
مقابله با اضطراب
مقابله با هیجان و احساسات
تاب آوری

سازمان و ساختار سازمانی
کارتیمی
تحلیل اطالعات
مدیریت زمان
برنامه ریزی
اولویت بندی
تعویض اختیار
مدیریت ارتباط با مشتری
نظم در فضای کار
جزئی گرایی

سخت افزارها
نرم افزارها
بک آپ گیری و انواع انتی ویروس ها
آموزش کاربردی Excel7
آموزش کاربردی Word
نرم افزارهای سازمانی و نرم افزارهایERP
چطور یک اسالید قالب ارایه بسازیم

بررسی داستان شکل گیری مایکروسافت
مروری بر استیو جابز
داستان کمپانی والت دیزنی
برگر کینگ
نصرت
شرکت ملی فوالد چین
Volvoشرکت
H&M برند
برند زارا
معرفی آنگال مرکل
معرفی اوباما و همسرش
معرفی مرحوم فضلی و شرکت گلرنگ
معرفی مرحوم عالیخانی
معرفی خیامی

 بازاریابی چیست
 فرآیندهای بازاریابی
معرفی آمیخته بازاریابی و تشریح هریک از مولفه ها
 برقراری ارتباط، مکالمه و مذاکره موثر در بازاریاب
 قیمت گذاری
طرح توجیهی کسب و کار به زبان ساده