درباره ما

گروه مشاوران ایده فعالیت خود را از پانزده سال پیش آغاز نمود. محور اصلی فعالیت در ابتدا انجام
مطالعات راهبردی و کاربردی برای شرکت های فعال در بازار ایران بود که عمده مشتریان این گروه را بنگاه های
بین المللی تشکیل می دادند . با هدف ارائه خدمات کامل زن جیره ارزش، ایده وارد اجرا و افزودن خدمات جدید
شد و از اواخر دهه ۸۰ ارائه راهکارهای خرده فروشی و همچنین مهندسی مفهومی مراکز تجاری به خدمات
این گروه اضافه شد.

چشم انداز

با مشارکت و تصمیم سازی به هنگام و اثربخش ما، کارایی سازمان ها در زمینه مدیریت و توسعه کسب و کار، بهره ور خواهد شد .

ماموریت

کمک به سازمان ها و ذینفعان کار و کسب ها با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری از طریق آموزش، بکارگیری بهینه دانش تخصصی، خلاقیت و نظارت بر پیاده سازی کامل.

اصول و ارزش ها

 همواره میکوشیم تا هویت دانش بنیان خود را حفظ کرده و در ارائه خدمات به چهار ویژگی زیر پایبند باشیم.

ارائه خدمات با کیفیت و ارزش آفرین برای ذینفعان

بهره مندی از منابع انسانی متعهد و مسئولیت پذیر

مدیریت دانش، آموزش مستمر، بهره گیری از تجارب موفق بین المللی و استفاده از خالقیت

اهداف مالی شریان های حیاتی گروه در مسیر توسعه قلمداد می شوند 

تمایز ما

با توجه به سوابق علمی، تجربی، حرفه ای و ارتباطاتی مهمترین تمایزات این شرکت به شرح زیر است

تمایز ما

با توجه به سوابق علمی، تجربی، حرفه ای و ارتباطاتی مهمترین تمایزات این شرکت به شرح زیر است

تیم شرکت ایده

محمد حسن عرفانیان

محمد حسن عرفانیان آسیایی

رئیس هیئت مدیره

هدی پژوم

هدی پژوم

نایب رئیس هیئت مدیره

پوریا تابعیان

پوریا تابعیان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره